facebook facebook epuap newsletter

Posiedzenie Komisji Wspólnych Rady Gminy Nowosolna w dniu 10 lipca 2018 r.


Łódź, dnia 2 czerwca 2018 r.

Rada Gminy Nowosolna
ul. Rynek Nowosolna 1
92-703 Łódź

RG .0012.81.2018.1

RG .0012.84.2018.2

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 10 lipca 2018 roku (wtorek) o godz. 900

odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Finansów, Handlu, Usług i Rolnictwa i Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Nowosolna

miejsce posiedzenia: Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii
Gmina Nowosolna, Plichtów 21

Proponowany porządek obrad:

1) Projekt uchwały w sprawie zmiany do  budżetu Gminy Nowosolna na rok 2018.

2) Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2018-2025.

3) Projekt uchwały  w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach; zasad zwalniania nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, od obowiązku realizacji obniżonego tygodniowego wymiaru godzin zajęć; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowosolna - po opinii związków zawodowych.

4) Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Nowosolna.

5) Projekt uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Nowosolna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

6) Projekt uchwały w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Nowosolna.

Przewodnicząca

Rady Gminy Nowosolna

Małgorzata Kamińska - Bruszewska