facebook facebook epuap newsletter

Posiedzenie Komisji Wspólnych Rady Gminy Nowosolna w dniu 11 czerwca 2018 r.


Łódź, dnia 5 czerwca 2018 r.

Rada Gminy Nowosolna
ul. Rynek Nowosolna 1
92-703 Łódź

RG .0012.79.2018.1

RG .0012.82.2018.2

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 11 czerwca 2018 roku (poniedziałek) o godz. 900

odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Finansów, Handlu, Usług i Rolnictwa i Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Nowosolna

miejsce posiedzenia: Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie, Plichtów 21

Proponowany porządek obrad:

1. Zapoznanie radnych z opinią RIO w sprawie wykonania budżetu za 2017 rok.

2. Przedstawienie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowosolna za 2017 rok.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za rok 2017.

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nowosolna z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

6. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2018.

7. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2018-2025.

8. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Nowosolna.

9. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowosolna.

10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowosolna, celem przedłożenia organowi regulacyjnemu.

11. Sprawy różne.

 

Przewodnicząca

Rady Gminy Nowosolna 

Małgorzata Kamińska - Bruszewska