facebook facebook epuap newsletter

Posiedzenie Komisji Wspólnych Rady Gminy Nowosolna w dniu 20 lutego 2018 r.


Łódź, dnia 15 lutego 2018 r.

Rada Gminy Nowosolna
ul. Rynek Nowosolna 1
92-703 Łódź

RG .0012.71.2018.1

RG .0012.74.2018.2

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 20 lutego 2018 roku (wtorek) o godz. 900

odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Finansów, Handlu, Usług i Rolnictwa, i Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Nowosolna

miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Nowosolna, sala konferencyjna
Łódź, ul. Rynek Nowosolna 1

Proponowany porządek obrad:

 • Zapoznanie się ze stanowiskiem Gminy i dyskusja na temat form współpracy z klubem sportowym w Kopance i zasad użytkowania  boiska i terenów przyległych. Wypracowanie przez Radę stanowiska w tej sprawie. 
 • Omówienie przez Wójta Gminy Nowosolna wyników kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych w Gminie Nowosolna w latach 2015-2016, przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
 • Omówienie przez przewodniczących Komisji Oświaty i Komisji Finansów sprawozdania z działań GPCKiE w Plichtowie za 2017 rok.  Przedłożenie przez organ wykonawczy planu działań związanych z wygaśnięciem trwałości projektu placówki w Plichtowie.
 • Ocena przez  Komisję  Finansów stanu zaawansowania prac związanych z przygotowaniem inwestycji zaplanowanych na 2018 rok.
 • Zapoznanie radnych z wnioskami Komisji Finansów z oceny wpływu inwestycji celu publicznego na komfort życia mieszkańców. 
 • Przedstawienie projekt uchwały "w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację zadania pn.: „Wykonanie ciągu – pieszo jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w Gminie Nowosolna – dokumentacja projektowa”, powiat łódzki wschodni, województwo łódzkie".
 • Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2018-2025
 • Projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2018.
 • Przedstawienie zagadnienia związanego z Rejestrem Należności Publicznoprawnych.
 • Omówienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości.
 • Omówienie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Stare Skoszewy.
 • Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń osiągniętych w 2017 roku przez nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowosolna.
 • Sprawy różne.

Przewodnicząca

Rady Gminy Nowosolna 

Małgorzata Kamińska - Bruszewska