facebook facebook epuap newsletter

Posiedzenie Komisji Wspólnych Rady Gminy Nowosolna w dniu 23 stycznia 2018 r.


Łódź, dnia 16 stycznia 2018 r.

Rada Gminy Nowosolna
ul. Rynek Nowosolna 1
92-703 Łódź

RG .0012.68.2018.1

RG .0012.71.2018.2

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 23 stycznia 2018 roku (wtorek) o godz. 900

odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Finansów, Handlu, Usług i Rolnictwa, i Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Nowosolna

miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Nowosolna, sala konferencyjna
Łódź, ul. Rynek Nowosolna 1

Proponowany porządek obrad:

 • Zapoznanie radnych z wynikami rozmów wójta z podmiotami zainteresowanymi prowadzeniem placówki edukacyjnej w Wiączyniu Dolnym.
 • Zapoznanie radnych z aktualnym stanem realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych zaplanowanych na 2018 rok.
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/132/16 Rady Gminy Nowosolna z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowosolna.
 • Przedstawienie sprawozdania z wykonania planu pracy RGN za 2017 rok i planu pracy RGN na 2018 rok.
 • Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2018.
 • Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2018-2025.
 • Projekt uchwały Rady Gminy Nowosolna w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018.
 • Projekt uchwały Rady Gminy Nowosolna w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.
 • Projekt uchwały Rady Gminy Nowosolna w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Nowosolna oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów.
 • Opinia Rady  Gminy Nowosolna na temat ustalenia stawki procentowej  opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej.
 • Program Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Nowosolna w 2018 roku.
 • Rozpatrzenie informacji Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze Województwa Łódzkiego.
 • Sprawy różne.

Przewodnicząca

Rady Gminy Nowosolna

Małgorzata Kamińska - Bruszewska