facebook facebook epuap newsletter

Przetargi na niezabudowane nieruchomości


 

Łódź, dnia 29 maja 2018 r.

WÓJT GMINY NOWOSOLNA OGŁASZA:

Pierwsze ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż niżej wymienionych

niezabudowanych nieruchomości:

Lp.

Położenie numer

działki

 

pow. w  m²

Nr księgi wieczystej

Przeznaczenie w planie miejscowym

Cena wywoławcza brutto (zł)

Data i godzina przetargu

1.

Boginia

dz. nr 161/1

887

LD1M/00149380/7

Zabudowa letniskowa sezonowa i całoroczna

( jedn. planistyczna 5.ML.2)

89.790,00 zł

11.07.2018 r.

godz. 10:00

2.

Boginia

dz. nr 161/2

896

LD1M/00149380/7

Zabudowa letniskowa sezonowa i całoroczna

( jedn. planistyczna 5.ML.2)

88.560,00 zł

11.07.2018 r.

godz. 10:30

3.

Boginia

dz. nr 161/3

899

LD1M/00149380/7

Zabudowa letniskowa sezonowa i całoroczna

( jedn. planistyczna 5.ML.2)

88.560,00 zł

11.07.2018 r.

godz.11:00

4.

Boginia

dz. nr 161/4

803

LD1M/00149380/7

Zabudowa letniskowa sezonowa i całoroczna

( jedn. planistyczna 5.ML.2)

79.950,00 zł

11.07.2018 r.

godz. 11:30

5.

Boginia

dz. nr 161/5

804

LD1M/00149380/7

Zabudowa letniskowa sezonowa i całoroczna

( jedn. planistyczna 5.ML.2)

79.950,00 zł

11.07.2018 r.

godz. 12:00

 

Wyżej wymienione pierwsze ustne przetargi nieograniczone odbędą się w Urzędzie Gminy Nowosolna, ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź, pok. nr 2, piętro I w terminie podanym w powyższej tabeli.

W cenę wywoławczą wliczony jest podatek VAT w wysokości 23% - ustawa z dnia 11 marca 2000 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U z 2017 r. poz. 1221 ze zm. ). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium, w pieniądzu (PLN), w wys. 10% ceny wywoławczej działki, na konto UG Nowosolna   92 8781 0006 0030 0588 2000 0040, najpóźniej do dnia  5 lipca 2018r. włącznie.  W tytule przelewu należy podać oznaczenie konkretnej działki  której wpłata dotyczy. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu na konto Gminy  Nowosolna.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie  po zakończeniu przetargu. Informuję, że  uchylenie się od zawarcia umowy sprzedaży osoby, która wygrała przetarg skutkować będzie  przepadkiem wadium na rzecz Gminy Nowosolna.

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są okazać się dowodem wpłaty wadium oraz  do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość. Pełnomocnicy zobowiązani są również do przedłożenia pełnomocnictwa z podpisem potwierdzonym notarialnie. W przypadku współmałżonków wymagana jest obecność obojga małżonków bądź  pisemna zgoda, z notarialnym poświadczeniem podpisu   współmałżonka na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy ma ona zostać nabyta do małżeńskiego majątku wspólnego, a do przetargu przystępuje tylko jeden ze współmałżonków.   W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne należy przedstawić aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź z innego właściwego rejestru oraz odpowiednią uchwałę wyrażającą zgodę na wzięcie udziału w przetargu i nabycie nieruchomości. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie spółki cywilnej – umowę spółki, REGON spółki, odpowiednią uchwałę pozwalającą na odpłatne nabycie nieruchomości, bądź stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki (pozwalające na odpłatne nabycie nieruchomości).   

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu przed zawarciem umowy notarialnej, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni, licząc od dnia  rozstrzygnięcia przetargu. Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego i koszty sądowe pokrywa nabywca nieruchomości.

Przedmiotowe nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi. Nieruchomości są niezabudowane, z dostępem do drogi stanowiącej własność Gminy Nowosolna. Przyłącza do nabywanych nieruchomości należy wykonać na własny koszt i we własnym zakresie, na warunkach uzgodnionych z właścicielem lub zarządcami sieci.    

Tekst i rysunek obowiązującego  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren wyżej wymienionych nieruchomości, który został zatwierdzony przez  Radę Gminy Nowosolna uchwałą nr XXXIII/225/05 z dnia 13 czerwca 2005 roku, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego Nr 260, poz. 2592 z dnia 19 sierpnia 2005 roku dostępne są na stronie internetowej: www.nowosolna.gis-net.pl.                                                         

Wójt Gminy Nowosolna zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z regulaminem przetargu stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.1.66.2014 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 3 listopada 2014 r.  zmienionego Zarządzeniem nr 0050.1.36.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 24 maja 2018 r. opublikowanym na stronie: www.nowosolna.bip.net.pl lub dostępnym w siedzibie Urzędu.

Treść ogłoszeń o przetargach wywieszona jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowosolna i opublikowana na stronie internetowej Gminy Nowosolna pod adresem www.gminanowosolna.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.nowosolna.bip.net.pl w zakładce nieruchomości.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Nowosolna Nowosolna,

ul.  Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź lub telefonicznie /42/ 616 45 00.

 

Załączniki: 

Regulamin ustnych przetargów.pdf (615 KB)

zmiana regulaminu - Zarządzenie Nr 0050.1.36.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 24 maja 2018 r._pdf.pdf (367 KB)

mapa z lokalizacją działek.pdf (363 KB)