facebook facebook epuap newsletter

Raport z przeprowadzonych spotkań informacyjnych dla mieszkańców Natolina i Teolina


 

RAPORT

z przeprowadzonych spotkań informacyjnych dla mieszkańców Natolina i Teolina

W ramach uzyskanego od Fundacji Wspomagania Wsi z siedzibą w Warszawie grantu na realizację

konsultacji społecznych dokumentów planistycznych w ramach projektu „Nasza przestrzeń –

konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach” realizowanego w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego, Wójt Gminy Nowosolna zorganizował spotkania konsultacyjne

i warsztaty planistyczne dla mieszkańców gminy związane z opracowaniem zmiany studium dla

części miejscowości Natolin i Teolin.  Efektem tych spotkań jest raport opracowany przy współpracy

projektantów, przedstawicieli fundacji oraz pracowników gminy, zawierający postulaty mieszkańców i

wnioski wynikające z przeprowadzonych rozmów, które zostaną poddane analizie przy

opracowywaniu projektu częściowej zmiany studium dla omawianego obszaru.

           

Raport jest do wglądu w Urzędzie Gminy Nowosolna w pokoju nr 9, w godzinach pracy

Urzędu, jak również zamieszczamy go poniżej w formie elektronicznej.

 

Raport Nasza Przestrzeń.pdf (2 MB)