facebook facebook epuap newsletter

Łódź, dnia 14 sierpnia  2017 r.

Rada Gminy Nowosolna

 1. Rynek Nowosolna 1

92-703 Łódź

RG.0002.38.2017

ZAWIADOMIENIE

 

            Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2016 roku poz.446 ze zm.)

 

zwołuję XXXVIII Sesję Rady Gminy Nowosolna

(sesja nadzwyczajna)
w dniu 17  sierpnia 2017 roku ( czwartek ) o
godz. 9:00
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nowosolna

Łódź, ul. Rynek Nowosolna 1

 

Przewodnicząca Rady Gminy Nowosolna

Małgorzata Kamińska Bruszewska 

 

PROPONOWANY PORZĄDEK

 obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Nowosolna
w dniu 17  sierpnia 2017 roku

 

 1. Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmiany uchwały Nr XXXIII/202/17 Rady Gminy Nowosolna  z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie  dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;
 • wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa;
 • określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej;
 • zmian do budżetu Gminy Nowosolna na 2017 rok;
 • zmiany Uchwały X/45/15 Rady Gminy Nowosolna z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso;
 • zmiany uchwały nr XV/76/15 Rady Gminy Nowosolna z dnia 27 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej;
 • dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych Gminy Nowosolna za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
 1. Zamknięcie obrad XXXVIII sesji.