facebook facebook epuap newsletter

WÓJT GMINY NOWOSOLNA- GMINNY KOMISARZ SPISOWY

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZA TERENOWEGO PRZY POWSZECHNYM SPISIE ROLNYM 2020 r. 

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 4 i art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. poz. 1728) ogłasza się nabór na rachmistrza terenowego, który wykonywać będzie zadania spisowe na terenie gminy Nowosolna.

I.Kandydat na rachmistrza terenowego winien spelnić następujące warunki:

1) być pełnoletnim;

2) zamieszkiwać na terenie Gminy Nowosolna;

3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie;

4) posługiwać się językiem polskim w mowie i w piśmie;

5) nie być skazanym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

II.Dodatkowe umiejętności:

1) pełna sprawność fizyczna,

2) umiejętności interpersonalne w postaci łatwego nawiązywania kontaktów, sprawnego i skutecznego komunikowania się z respondentami, wzbudzania zaufania wśród osób, z którymi będą przeprowadzane wywiady,

3) obowiązkowość, rzetelność i staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy,

4) umiejętność obsługi komputera,

5) podstawowa wiedza z zakresu funkcjonowania systemu GPS,

6) umiejętność praktycznego wykorzystywania map cyfrowych,

7) znajomość zagadnień z zakresu rolnictwa.

III. Wymagane dokumenty:

1. zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:

- imienia i nazwiska,

- adresu zamieszkania,

- numeru telefonu,

- adresu e-mail.

2. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe), o którym mowa w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (druk w załączeniu),

3. oświadczenie o spełnieniu wymagań, o których mowa w pkt I ppkt 1-4. Oświadczenie winno zawierać klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (druk w załączeniu).

IV. Miejsce i termin składania podań:

Wymagane dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Klienta:

Urząd Gminy Nowosolna, ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź

z dopiskiem: „Nabór na rachmistrza terenowego – Powszechny Spis Rolny 2020 r.”

TERMIN SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ: od 15 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020 r.

(decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Nowosolna)

V.Pozostałe informacje:

  1. Powszechny Spis Rolny 2020 odbędzie się w dniach 01.09-30.11.2020 r.
  2. Centralne Biuro Spisowe w Warszawie określiło, że prace w ramach Powszechnego Spisu Rolnego 2020 na terenie Gminy Nowosolna będą prowadzone przez 1 rachmistrza.
  3. Kandydat na rachmistrza musi przejść szkolenie zakończone egzaminem testowym.
  4. Rachmistrz terenowy za czynności w ramach prac spisowych otrzymuje wynagrodzenie określone w art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

 

Więcej informacji na stronie: spisrolny.gov.pl

zgłoszenie-oświadczenie - rachmistrz 2020.docx (14 KB)

oświadczenie_o_niekaralnosci.docx (34 KB)

informacja-RODO-nabor-rachmistrz.docx (80 KB)