facebook facebook epuap newsletter

Przerwane roboty budowlane w zadaniu pn. ,, Wykonanie ciągu pieszo - jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna"
Informujemy, iż roboty budowlane w zadaniu pn. Wykonanie ciągu pieszo - jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w Gmina Nowosolna zostały przerwane na skutek odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy robót.
Na chwilę obecną trwa zabezpieczenie terenu budowy oraz działania zmierzające do rozliczenia z Wykonawcą za wykonane roboty wg stanu na dzień odstąpienia od umowy tj. 20.09.2021 r. (inwentaryzacja robót w toku).
Jednocześnie informujemy, iż Powiat Łódzki Wschodni nie rezygnuje z realizacji rozpoczętego zamierzenia i przewiduje przystąpienie do dokończenia robót przez nowego Wykonawcę wiosną 2022 r