facebook facebook epuap newsletter

Publiczna Szkoła Podstawowa OO. Bernardynów


Publiczna Szkoła Podstawowa OO. Bernardynów

w Wiączyniu Dolnym

Wiączyń Dolny 18

92-701 Łódź

Tel. 508 816 374

Email: spwiaczyn@wp.pl

www.pankiewicz.edu.pl/sp-wiaczyn

 

INFORMACJE OGÓLNE:

Publiczna Szkoła Podstawowa OO. Bernardynów w Wiączyniu Dolnym jest ogólnodostępną placówką oświatową o strukturze organizacyjnej klas I-VIII wraz z oddziałami przedszkolnymi. Nie jest szkołą prowadzoną przez JST - organem prowadzącym jest Prowincja Niepokalanego Poczęcia NMP Zakonu Braci Mniejszych (OO. Bernardyni) w Krakowie. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Łódzki Kurator Oświaty. Posiada wpis do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (nr RSPO: 268758).

Placówka powstała w sierpniu 2018 r. jako skutek reformy oświaty związanej z likwidacją gimnazjum i w wyniku rozmów przedstawicieli gminy Nowosolna i społeczników zaangażowanych w kontynuację działalności edukacyjnej w budynku gimnazjum z Zakonem OO. Bernardynów. Potwierdzeniem funkcjonowania Publicznej Szkoły Podstawowej OO. Bernardynów są:

- decyzja Wójta Gminy Nowosolna z dn. 27.08.2018 r. 

- umowa dzierżawy z Gminą Nowosolna.

Szkoła nie posiada wyznaczonego rejonu. Ze względu na lokalizację w południowej części gminy Nowosolna jest atrakcyjną szkołą pod względem lokalizacji dla mieszkańców zarówno sołectw z gmin: Nowosolna, Brzeziny czy Andrespol, a także dla mieszkańców łódzkich osiedli: Nowosolna, Mileszki, Olechów, Janów czy Widzew Wschód. Nauka w szkole jest bezpłatna.

Zakon OO. Bernardynów prowadzi na terenie miasta Łodzi szkoły niepubliczne na prawach szkoły publicznej zlokalizowane przy ulicy Pankiewicza 15. Pod tym adresem działają równolegle: Bernardyńska Szkoła Podstawowa oraz Katolickie Liceum Ogólnokształcące. Obie placówki noszą imię patrona - bł. o. Anastazego Pankiewicza, który to zapoczątkował działalność duszpasterką i oświatowo - wychowawczą na Dołach. 

 

DYREKCJA SZKOŁY:

 1. Juwenalis Zbigniew Andrzejczak - dyrektor szkoły

      2.  mgr Jolanta Harasimiuk - dyrektor ds. nadzoru pedagogicznego

 

NABÓR DO SZKOŁY:

Szkoła jako placówka funkconująca na terenie gminy Nowosolna nie jest objęta elektronicznym naborem do szkół publicznych na terenie gminy Nowosolna. Rekrutacja do szkoły odbywa się poprzez  bezpośredni kontakt rodziców dziecka z dyrekcją szkoły. Pierwszeństwo przyjęcia do szkoły mają dzieci zamieszkałe na terenie gminy Nowosolna. W roku szkolnym 2019/2020 w szkole nauczanie będzie prowadzone we wszystkich oddziałach klas I - VIII oraz w 2 oddziałach przedszkolnych. Nauka w szkole odbywa się w systemie jednozmianowym w mało liczebnych oddziałach klasowych.

OFERTA SZKOŁY:

 • bezpłatne zajęcia dodatkowe w szkole : język niemiecki w klasach IV - VI, szachy, rytmika, kółko teatralne; komercyjne zajęcia dodatkowe w szkole : mix taneczny, zajęcia z klockami Lego;
 • bezpłatne zajęcia dodatkowe w przedszkolu: rytmika;

komercyjne zajęcia dodatkowe w przedszkolu : taniec, Drużyna Kangura

 • szkoła zapewnia opiekę pedagoga, logopedy, psychologa i pielęgniarki, dostęp do e-dziennika Librus, biblioteki, możliwość wykupienia posiłków (firma cateringowa),
 • nasi partnerzy: Nadleśnictwo Brzeziny, Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich, PCK oddział w Łodzi, Fundacja Dbam o Mój Zasięg, Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie, EC1;
 • zrealizowane projekty:

 

 

CELE SZKOŁY:

Szkoła realizuje następujące cele i zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze:

 1. umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności przewidzianych w odpowiednich przepisach prawa oświatowego, niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły i dalszego kształcenia;
 2. rozwija umiejętność krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowana;
 3. kształtuje takie kompetencje jak: kreatywność i przedsiębiorczość;
 4. rozbudza ciekawość poznawczą uczniów oraz wzmacnia motywację uczniów do nauki i rozwoju;
 5. sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz do możliwości szkoły;
 6. dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie;
 7. wspiera rodziców w wychowaniu dzieci;
 8. umożliwia uczniom formację religijno-moralną;
 9. wskazuje na wartości chrześcijańskie jako podstawowy wyznacznik wychowania i płaszczyznę odniesienia w stosunkach miedzy uczniami, nauczycielami, rodzicami i pracownikami szkoły;
 10. wychowuje uczniów w poszanowaniu tradycji, historii i kultury narodowej, przy zachowaniu szacunku dla innych kultur; poczucie tożsamości narodowej i patriotyzmu jest rozumiane jako identyfikowanie się
  z chrześcijańskimi i humanistycznymi korzeniami narodu i jego tradycjami;
 11. uczy rzetelności, uczciwości i sumienności w wypełnianiu codziennych obowiązków, a także współpracy, solidarności, altruizmu i wrażliwości społecznej;
 12. dąży do uzyskania wysokiego poziomu nauczania, pomaga w zdobyciu umiejętności samodzielnego myślenia, wartościowania i świadomego kształtowania swojej drogi życiowej oraz przygotowuje do znaczącego uczestnictwa w kulturze i życiu społecznym;
 13. umożliwia uczniom potrzebującym pomocy uzyskanie jej według możliwości szkoły, a uczniom szczególnie uzdolnionym umożliwia realizowanie indywidualnego programu lub toku nauczania, zgodnie
  z odpowiednimi przepisami;
 14. umożliwia realizację przez ucznia obowiązku nauki poza szkołą w trybie edukacji domowej z zachowaniem wszystkich przepisów wynikających
  z ustawy Prawo oświatowe;
 15. prowadzi oddziały przedszkolne w oparciu o przepisy wynikające z ustawy Prawo oświatowe.