facebook facebook epuap newsletter

pasek.jpg (9 KB)

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Operacja pn.:

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Nowosolna:

Zadanie 1 – budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Natolin,

Zadanie 2 – przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wódka”

 

Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie: Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Podstawowe usługi
i odnowa wsi na obszarach wiejskich
, poddziałania Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną
i w oszczędzanie energii
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 

Umowa o przyznaniu pomocy nr 00024-65150-UM500091/17 z dnia 25 lipca 2017 roku zawarta pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego a Gminą Nowosolna.

 

Wartość przyznanej pomocy: 1 995 795,00 zł tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

 

Cel operacji: poprawa jakości i warunków życia mieszkańców oraz pozytywny wpływ na ochronę środowiska związany z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Wódka oraz budową sieci kanalizacyjnej w miejscowości Natolin.

 

Operacja obejmuję budowę 3,348 km systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych oraz przebudowę 1,324 km systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę.