facebook facebook epuap newsletter

DSC_0809.JPG (6 MB)

W dniu 29 maja 2018 r. odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów  Wójta Gminy Nowosolna najzdolniejszym uczniom szkół podstawowych, będących jednocześnie mieszkańcami Gminy. Młodych mieszkańców uhonorowano za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.

Uroczystość odbyła się podczas XLVIII sesji Rady Gminy Nowosolna, z udziałem wyróżnionych uczniów, ich rodziców/opiekunów, dyrektorów szkół i nauczycieli  wychowawców  oraz przedstawicieli samorządu gminnego.

Na mocy decyzji komisji stypendialnej przyznano 11 stypendiów.

Wyżej wymienione stypendia są działaniem realizowanym w ramach wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nowosolna.

Są przyznawane uczniom jako: jednorazowe świadczenie za osiągnięcia dla uczniów, którzy uzyskali w półroczu kończącym ich naukę w szkole, co najmniej średnią ocen w wysokości 4,75 i osiągnęli, wyróżnienia lub nagrody w konkursach lub olimpiadach przedmiotowych  i mają minimum bardzo dobre zachowanie; jednorazowe stypendia za osiągnięcia artystyczne, sportowe przyznawane są, po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych roku szkolnego, uczniom szkół podstawowych (klasy IV i wyższe) oraz gimnazjum, którzy uzyskali w tych dziedzinach nagrody o charakterze wojewódzkim lub ogólnopolskim lub międzynarodowym; stypendia naukowe, wypłacane co miesiąc przez okres 5 miesięcy, za osiągnięcia dla uczniów szkół podstawowych (klasy IV i wyższe) oraz gimnazjum, którzy uzyskali w ostatnim półroczu co najmniej średnią ocen w wysokości 4,75 i osiągnęli wyróżnienia lub nagrody w konkursach lub olimpiadach przedmiotowych, i mają minimum bardzo dobre zachowanie;

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy wszystkim stypendystom.