facebook facebook epuap newsletter

 

Łódź, dnia 20 października 2021 r.

 

GKIII.7430.17.2021.AM

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.), w związku z art. 41 ust. 3 i art. 80 ust. 3 oraz art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 1420, z późn. zm.)

zawiadamiam,

o wszczęciu postępowania

 

na wniosek z dnia 31.08.2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu 02.09.2021 r.) złożony przez Inwestora – Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa, reprezentowanego przez pełnomocnika – Pana Adama Rybickiego, dotyczący zatwierdzenia opracowania pn.:

 

Projekt robót geologicznych dla oceny warunków hydrogeologicznych dla potrzeb opracowania dokumentacji przedprojektowej dla projektu pn.: „Budowa linii kolejowej nr 85 na odcinku Warszawa Zachodnia – CPK – Łódź Niciarniana bez odcinka w obrębie węzła kolejowego CPK”.

 

Zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze stronami postępowania o zatwierdzenie projektu robót geologicznych są właściciele (użytkownicy wieczyści) nieruchomości gruntowych, w granicach których mają być wykonywane roboty geologiczne.

W związku z powyższym, informacje w ww. sprawie można uzyskać w siedzibie Wydziału Geologii i Koncesji Geologicznych w Departamencie Geodezji, Kartografii i Geologii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, przy ul. Solnej 14, 91-423 Łódź po wcześniejszym kontakcie mailowym pod adresem adrianna.muszkiewicz@lodzkie.pl.

Zakres projektowanych prac obejmuje m.in. wykonanie łącznie 245 otworów hydrogeologicznych, wykonanie próbnych pompowań oraz instalację piezometrów.

Szczegółowy wykaz miejscowości i nieruchomości, w obrębie których planowane jest wykonanie projektowanych robót geologicznych zamieszczam w poniższej tabeli.

Ponadto komunikuję, że działając na podstawie art. 80 ust. 5 i art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 1420, z późn. zm.) w związku z art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego tutejszy organ administracji geologicznej zwróci się do Wójtów Gmin: Brzeziny, Dmosin, Rogów, Łowicz, Łyszkowice, Nieborów, Nowosolna, Bolimów, Nowa Sucha, Burmistrzów: Miasta Brzeziny, Strykowa, Grodziska Mazowieckiego, Gminy Brwinów, Ożarowa Mazowieckiego, Miasta i Gminy Wiskitki oraz Prezydenta Miasta Łodzi i Prezydenta m. st. Warszawy o wydanie stosownej opinii.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 


z up. Marszałka
Województwa Łódzkiego
Andrzej Dziubiński
Dyrektor Departamentu Geodezji

Do pobrania: Treść obwieszczenia wraz z wykazem miejscowości i nieruchomości.

GKIII.7430.17.2021.AM - obwieszczenie 1-sig.pdf (1 MB)