facebook facebook epuap newsletter

Łódź, dnia 2 kwietnia 2019 r

 

RG.0002.4.2019

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.):

zwołuję VIII Sesję Rady Gminy Nowosolna
w dniu 9 kwietnia  2019 roku (wtorek) o godz. 800
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nowosolna,
Łódź, ul. Rynek Nowosolna 1

Proponowany porządek obrad:

I.

 • Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości, stwierdzenie quorum.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Zgłoszenie uwag do protokołu z VII sesji Rady Gminy Nowosolna.
 • Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 • Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Nowosolna o działalności w okresie międzysesyjnym.
 • Informacja Wójta Gminy Nowosolna o działalności w okresie międzysesyjnym.

II.

Podjęcie uchwał:

 • w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2019.
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2019-2025.
 • w sprawie zmiany uchwały Nr LII/328/18 Rady Gminy Nowosolna z dnia 27 września 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom podstawowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, funkcjonującym na terenie Gminy Nowosolna, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 • w sprawie  zmiany uchwały Nr XLVI/284/18 Rady Gminy Nowosolna z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Nowosolna oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
 • w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku za kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowosolna.

III.                                                                       

 • Zgłaszanie interpelacji i wniosków.
 • Sprawy różne.
 • Zamknięcie obrad VIII Sesji.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przewodnicząca

Rady Gminy Nowosolna

 

Małgorzata Kamińska - Bruszewska