facebook facebook epuap newsletter

Wójt Gminy Nowosolna

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowosolna

 

 • Dofinansowanie pokrywa koszty kwalifikowane związane z:

- odbiorem i utylizacją zdemontowanych wcześniej wyrobów azbestowych,

- demontażem, odbiorem i utylizacją wyrobów zawierających azbest.

 • UWAGA!
  Dofinansowanie NIE OBEJMUJE kosztów nowego pokrycia dachowego. Udzielana pomoc ma charakter wykonania usługi i  nie obejmuje zwrotu kosztów wcześniej poniesionych przez wnioskodawcę.
 • O udzielenie dotacji mogą ubiegać się osoby fizyczne, przedsiębiorcy oraz rolnicy będący właścicielami nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowosolna.
 • Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku budżetowym 2022 –

75 000,00 zł.

 • W przypadku nieruchomości, do których prawa przysługują więcej niż jednej osobie, konieczne jest złożenie oświadczenia wyrażającego zgodę współwłaścicieli nieruchomości na realizację zadania i wypłatę dotacji w kwocie określonej we wniosku.
 • Wszystkie wymagane dokumenty wskazane zostały we wniosku o demontaż i usunięcie wyrobów zawierających azbest określone na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U.2010.121.810) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U.2010.53.311)
 • Miejsce składania wniosków:

Urząd Gminy Nowosolna

 1. Rynek Nowosolna 1

92-703 Łódź

 • Termin składania wniosków o udzielenie dotacji celowej: od 24.01.2022 r. do 18.02.2022 r.
 • W przypadku wysłania wniosku za pośrednictwem operatora pocztowego o terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu.
 • Wniosek oraz załączniki można pobrać:

- ze strony internetowej Urzędu Gminy Nowosolna : www.gminanowosolna.pl,

- w siedzibie Urzędu Gminy Nowosolna, ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź

 • Aktualne dane dotyczące ilości posiadanych wyrobów zawierających azbest  na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Nowosolna dostępny jest w Urzędzie Gminy Nowosolna, ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź, parter, pok. 06.
 • Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
 • O zakwalifikowaniu wniosku do realizacji decyduje kolejność złożenia kompletnego wniosku.
 • O rozpatrzeniu wniosku Wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie lub drogą elektroniczną.
 • Dofinansowanie przyznawane będzie do wyczerpania środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy na 2022 rok.
 • Zadanie realizowane będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Nowosolna przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
 • W przypadku, gdy wniosek Gminy Nowosolna nie zostanie zakwalifikowany  przez WFOŚiGW  do realizacji - zadanie nie będzie realizowane. 

Dodatkowe informacje dotyczące realizacji programu można uzyskać pod numerem tel. (42) 616-45-56.

 

Dokumenty do pobrania dla właściciela nieruchomości:

Wniosek o demontaż i usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości oraz sfinansowanie tej usługi.docx (25 KB)

Oświadczenie_-zgoda_wspolwlasciciela_AZBEST.doc (67 KB)

 

Dodatkowe dokumenty do pobrania dla podmiotów ubiegających sie o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.docx (15 KB)

Formularz_informacji_przedstawianych_przez_podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.docx (13 KB)

Oświadczenie-o-nieotrzymaniu-pomocy-de-minimis.doc (30 KB)

 

Dodatkowe dokumenty do pobrania dla przedsiębiorców ubiegających sie o pomoc de minimis .

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r.w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.docx (16 KB)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis-przedsiębiorcy.DOC (291 KB)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis-przedsiębiorcy.PDF (154 KB)

instrukcja wypełniania tabeli.PDF (160 KB)

Oświadczenie-o-nieotrzymaniu-pomocy-de-minimis.doc (30 KB)