facebook facebook epuap newsletter

Rada Gminy Nowosolna
ul. Rynek Nowosolna 1
92-703 Łódź

RG .0012.73.2018.1

RG .0012.76.2018.2

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 20 marca 2018 roku (wtorek) o godz. 900

odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Finansów, Handlu, Usług i Rolnictwa i Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Nowosolna

miejsce posiedzenia: Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie, Plichtów 21

Proponowany porządek obrad:

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowosolna.
 • Projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Gminy Nowosolna do komisji stypendialnej w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów.
 • Omówienie projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowosolna.
 • Omówienie projektu uchwały dotyczącej określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiary godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin  zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 KN.
 • Projekt uchwały w sprawie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganiu bezdomności zwierząt.
 • Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2018 roku.
 • Informacja o wysokości wolnych środków za 2017 rok.
 • Projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2018.
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2018-2025.
 • Zwolnienie zakładu gospodarki komunalnej z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych za 2017 rok do budżetu Gminy Nowosolna.
 • Projekt uchwały w sprawie obwodów wyborczych.
 • Projekt uchwały w sprawie okręgów wyborczych.
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna w ramach partnerstwa z Powiatem Łódzkim Wschodnim - Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi, Gminą Koluszki Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Koluszkach, Gminą Tuszyn Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tuszynie, Gminą Andrespol - Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Andrespolu, Stowarzyszeniem Serc Jezusa i Maryi w Koluszkach, Stowarzyszeniem Inicjatywa Rozsądnych Polaków w Łodzi projektu pn. Centrum Usług Społecznych „Wisienka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - IX Oś Priorytetowa - Włączenie społeczne, Działanie dla Osi IX.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy Nowosolna

Radosław Mielczarek