facebook facebook epuap newsletter

Łódź, dnia 24 października 2018 r.

Rada Gminy Nowosolna
ul. Rynek Nowosolna 1
92-703 Łódź

RG .0012.86.2018.1

RG .0012.89.2018.2

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30 października 2018 roku (wtorek) o godz. 900

odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Finansów, Handlu, Usług i Rolnictwa i Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego
Rady Gminy Nowosolna

miejsce posiedzenia: sala konferencyjna Urzędu Gminy Nowosolna
Łódź, ul Rynek Nowosolna 1

Proponowany porządek obrad:

  • Projekt uchwały w sprawie: uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody.
  • Projekt uchwały w zakresie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Nowosolna porozumienia międzygminnego z Miastem Łódź w sprawie powierzenia Miastu Łódź wykonania zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług w zakresie odbioru ścieków.
  • Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom podstawowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, funkcjonującym na terenie Gminy Nowosolna, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
  • Projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2018.
  • Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2018-2025.
  • Omówienie projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Nowosolna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.
  • Projekt Statutu Gminy Nowosolna.
  • Sprawy różne.

Przewodnicząca

Rady Gminy Nowosolna

Małgorzata Kamińska-Bruszewska