facebook facebook epuap newsletter

Łódź, dnia 23 stycznia 2019 r.

RG.0012.4.2019.1

RG.0012.4.2019.2

 

 

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 5 lutego 2019 roku (wtorek) o godz. 1000

odbędzie się posiedzenie IV (wspólne)
Komisji Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Handlu, Usług i Rolnictwa

oraz

Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego

miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Nowosolna, Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź,

Sala Konferencyjna

 

Proponowany porządek obrad:

 • Przedstawienie sprawozdania z działalności GPCKiE w Plichtowie oraz podległych świetlic za 2018 rok.
 • Ocena gospodarności i pozyskiwania środków zewnętrznych przez GPCKiE w Plichtowie.
 • Analiza finansowa i merytoryczna działań GPCKiE w Plichtowie za 2018 rok.
 • Przedstawienie planu pracy GPCKiE w Plichtowie na 2019 rok.
 • Rozpatrzenie informacji Wójta na temat realizacji w 2018 roku uchwały w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowosolna" oraz planu działań w sprawie realizacji zapisów ww. uchwały w 2019 roku.
 • Omówienie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Nowosolna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
 • Omówienie projektu uchwały w  sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.
 • Omówienie projektu uchwały  w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.
 • Omówienie projektu uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Gminy Nowosolna do komisji stypendialnej w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów.
 • Omówienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń osiągniętych w 2018 roku przez nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowosolna.
 • Sprawy różne.

 

 

Przewodnicząca

Rady Gminy Nowosolna

Małgorzata Kaminska - Bruszewska