facebook facebook epuap newsletter

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Nowosolna w dniu 22 maja 2018 r.


Łódź, dnia 16 maja 2018 r.

Rada Gminy Nowosolna
ul. Rynek Nowosolna 1
92-703 Łódź

RG .0012.77.2018.1

RG .0012.80.2018.2

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 22 maja 2018 roku (wtorek) o godz. 900

odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Finansów, Handlu, Usług i Rolnictwa i Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Nowosolna

miejsce posiedzenia: Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie, Plichtów 21

Proponowany porządek obrad:

1. Omówienia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Nowosolna.

2. Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Nowosolna.

3. Przedstawienie przez wójta wyniku konkursu na dyrektora GPCKiE, prezentacja nowego dyrektora.

4. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Nowosolna Piotra Szcześniaka.

5. Zapoznanie radnych z działaniami organu wykonawczego na rzecz utworzenia lokali komunalnych i zwolnienia lokali mieszkalnych na terenie szkoły w Lipinach.

6. Zapoznanie radnych z działaniami organu wykonawczego dotyczącymi gruntów przejętych od agencji rolnych.

7. Omówienie uchwały w sprawie zmian do budżetu na rok 2018.

8. Projekt uchwały w zakresie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację zadania inwestycyjnego “Wykonanie ciągu  pieszo-jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150 E w gminie Nowosolna”.

9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Nowosolna.

10. Projekt uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Nowosolna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

11. Projekt uchwały w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Nowosolna.

12. Projekt uchwały  Rady Gminy Nowosolna w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach; zasad zwalniania nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, od obowiązku realizacji obniżonego tygodniowego wymiaru godzin zajęć; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowosolna - po opinii związków zawodowych.

13. Sprawy różne.

Przewodnicząca

Rady Gminy Nowosolna  

Małgorzata Kamińska - Bruszewska