facebook facebook epuap newsletter

Łódź, dnia 24.06.2020 r.

RG.0012.27.2020.1

RG.0012.27.2020.2

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamiam, że w dniu 30 czerwca 2020 roku (wtorek) o godz. 900

odbędzie się posiedzenie (wspólne)
Komisji Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Handlu, Usług i Rolnictwa

oraz

Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego.

 

Miejsce posiedzenia: Ochotnicza Straż Pożarna w Starych Skoszewach

 

Proponowany porządek obrad:

  • Sprawozdanie z działalności GPCKiE w Plichtowie oraz podległych mu świetlic za 2019 rok.
  • Letni wypoczynek dzieci i młodzieży oferta GPCKiE w Plichtowie.
  • Wstępne omówienie raportu o stanie gminy za 2019 rok.
  • Ocena wykonania budżetu za 2019 rok – wnioski Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego, Komisji Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Handlu, Usług i Rolnictwa oraz Komisji Rewizyjnej.
  • Przedstawienie Radzie wyników działań Wójta na rzecz reorganizacji w gminie transportu publicznego.
  • Ocena poziomu dotychczasowej współpracy i dalsze perspektywy finansowania szkoły o.o. Bernardynów w Wiączyniu Dolnym – wnioski Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego.
  • Sprawy różne.

Przewodnicząca Rady

Gminy Nowosolna

 

Małgorzata Kamińska -Bruszewska