facebook facebook epuap newsletter

Łódź, dnia 12 września 2018 r.

Rada Gminy Nowosolna
ul. Rynek Nowosolna 1
92-703 Łódź

RG .0012.84.2018.1

RG .0012.87.2018.2

 

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 18 września 2018 roku (wtorek) o godz. 900

odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Finansów, Handlu, Usług i Rolnictwa i Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego
Rady Gminy Nowosolna

miejsce posiedzenia: Gminno Parkowe centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie 
Gmina Nowosolna, Plichtów 21

Proponowany porządek obrad:

  • Omówienie projektu uchwały dotyczącej przyjęcia nowego Statutu Gminy Nowosolna
  • Projekt uchwały w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Nowosolna.
  • Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dla części obszaru obrębu Byszewy.
  • Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dla części obszaru obrębu Lipiny.
  • Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom podstawowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, funkcjonującym na terenie Gminy Nowosolna, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
  • Sprawy różne.

 

Przewodnicząca

Rady Gminy Nowosolna

 

Małgorzata Kamińska - Bruszewska