facebook facebook epuap newsletter

Wspólne posiedzenie Komisji w dniu 12 czerwca 2017 r.


Łódź, dnia 6 czerwca 2017 r.

Rada Gminy Nowosolna
ul. Rynek Nowosolna 1
92-703 Łódź

RG .0012.55.2017.1

RG .0012.58.2017.2

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 12 czerwca 2017 roku (poniedziałek) o godz. 800

odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Finansów, Handlu, Usług i Rolnictwa, i Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Nowosolna

miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Nowosolna, sala konferencyjna
Łódź, ul. Rynek Nowosolna 1

 

Proponowany porządek obrad:

  • Omówienie projektu uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2017.
  • Przedstawienie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2017-2025.
  • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowosolna za 2016 rok.
  • Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za rok 2016.
  • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nowosolna z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
  • Przedstawienie wniosków z posiedzenia Komisji Oświaty z dnia 8 czerwca 2017 roku.
  • Sprawy różne.

 

Przewodnicząca

Rady Gminy Nowosolna 

Małgorzata Kamińska - Bruszewska