facebook facebook epuap newsletter

ZAWIADOMIENIE

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu w dniu 10 grudnia 2019 roku (wtorek) o godz. 900

odbędzie się XI posiedzenie

Komisji Rewizyjnej

miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Nowosolna, Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź,

Sala Konferencyjna

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Kontrola wysokości środków finansowych przeznaczonych przez Gminę Nowosolna na rozbudowę i remonty w szkołach.
  2. Ocena współpracy Gminy Nowosolna pod względem merytorycznym i finansowym z organizacjami pozarządowymi, w tym występującymi z wnioskami o udzielenie dotacji w ramach organizowanych przez Gminę konkursów lub wykonującymi inne zadania na rzecz Gminy Nowosolna.
  3. Sprawy różne.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przewodniczący

Konisi Rewizyjnej

Michał Nowacki