facebook facebook epuap newsletter

Łódź, dnia 4 września 2019 r.

RG.0012.14.2019.1

 

ZAWIADOMIENIE

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 10 września 2019 roku (wtorek) o godz. 900

odbędzie się XIV posiedzenie
Komisji Finansów, Rozwoju Społeczno - Gospodarczego, Handlu, Usług i Rolnictwa
miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Nowosolna, Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź,

Sala Konferencyjna

 

Proponowany porządek obrad:

 

 

  • Analiza finansowa realizacji zdań w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz stanu potrzeb w zakresie technicznego zabezpieczenia OSP.
  • Analiza i ocena sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku.
  • Analiza dochodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna.
  • Analiza kosztów administracyjnych Urzędu Gminy Nowosolna oraz jednostek organizacyjnych Gminy Nowosolna: szkół, GPCKiE, Gminnej Biblioteki Publicznej Nowosolna.
  • Działania organu wykonawczego podjęte w związku z gruntami przejętymi od Agencji Rolnych.
  • Koszty związane z gospodarką odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowosolna.
  • Sprawy różne.

 

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.