facebook facebook epuap newsletter

Łódź, dnia 8 czerwca 2021 r.

RG.0012.19.2021.3

 

ZAWIADOMIENIE

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 16 czerwca 2021 roku (środa) o godz. 900

odbędzie się XIX posiedzenie

Komisji Rewizyjnej

 

miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Nowosolna, Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź,

Sala Konferencyjna

Komisja odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowosolna za 2020 rok.
  2. Sprawozdanie finansowe za 2020 rok (bilans z wykonania budżetu jst., bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego, bilans instytucji kultury, rachunek zysków i strat jednostki i instytucji kultury, zestawienie zmian w funduszu jednostki oraz instytucji kultury)
  3. Opracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Nowosolna z tytułu wykonania budżetu Gminy Nowosolna za 2020 rok.
  4. Sprawy różne.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej

Michał Nowacki