facebook facebook epuap newsletter

Łódź, dnia 16 sierpnia 2021 r.

 

RZG.0002.42.2021.JC

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

( Dz. U. z 2021 r., poz.1372.):

 

zwołuję XLII  Sesję Rady Gminy Nowosolna
w dniu 25 sierpnia 2021 roku (środa) o godz. 10.30

w Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Skoszewach

Stare Skoszewy 19, 92-701 Stare Skoszewy

Proponowany porządek obrad:

I.

 • Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości, stwierdzenie quorum.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 • Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Nowosolna o działalności w okresie międzysesyjnym.
 • Informacja Wójta Gminy Nowosolna o działalności w okresie międzysesyjnym.
 • Sprawy różne.
 • Interpelacje i wnioski.

 

Podjęcie uchwał w sprawach:

 • Zmian do budżetu Gminy Nowosolna na 2021 rok.
 • Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2021-2025.
 • Określenia zasad i trybu korzystania oraz ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie  z boiska sportowego trawiastego zlokalizowanego na działce ew. nr 87/2, położonej w miejscowości i obrębie ew. Kopanka, gminie Nowosolna.

 

III.

 • Zamknięcie obrad XLII Sesji.

 

 

Przewodnicząca

Rady Gminy Nowosolna 

Małgorzata Kamińska - Bruszewska