facebook facebook epuap newsletter

XLIX Sesja Rady Gminy Nowosolna w dniu 27 czerwca 2018 r.


Łódź, dnia 11 czerwca 2018 r.

Rada Gminy Nowosolna

Rynek Nowosolna 1

92-703 Łódź

RG.0002.49.2018

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2018 roku poz.994)

 zwołuję XLIX sesję Rady Gminy Nowosolna
w dniu 27 czerwca 2018 roku (środa) o
godz. 900
w Gminno Parkowym Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie

Gmina Nowosolna, Plichtów 21

 

Przewodnicząca

Rady Gminy Nowosolna 

Małgorzata Kamińska - Bruszewska 

 

PROPONOWANY PORZĄDEK

obrad XLIX sesji Rady Gminy Nowosolna
w dniu 27 czerwca 2018 roku

I.

 1. Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości, stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XLVIII sesji Rady Gminy Nowosolna.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja Przewodniczącej o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Wójta o działalności w okresie międzysesyjnym.

II.

Podjęcie uchwał w sprawach:

1. zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowosolna za 2017 rok;

2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za rok 2017;

3. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nowosolna z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok;

4. ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Nowosolna;

5. zmiany budżetu Gminy Nowosolna na rok 2018;

6. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2018-2025;

7. określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowosolna;

8. przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowosolna.

III.

 1. Informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych i wolnych wniosków zgłoszonych na poprzedniej sesji.
 2. Interpelacje - udzielenie odpowiedzi.
 3. Wolne wnioski i zapytania - udzielenie odpowiedzi.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie obrad XLIX sesji.