facebook facebook epuap newsletter

 

Rada Gminy Nowosolna

Łódź, dnia 5.1. 2021 r.

RZG.0002.46.2021.JC

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 i poz. 1834)

zwołuję

XLVI Sesję Rady Gminy Nowosolna na dzień 9.11.2021 r (wtorek)

o godzinie 8.30

miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Nowosolna, Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź,

Sala Konferencyjna

 

I.

Proponujemy następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości, stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

II.

Podjęcie uchwał w sprawie:

  • zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2021,
  • zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Nowosolna na lata 2021-2025

III. Zamknięcie obrad XLVI sesji.

                                                                                                                                                                            Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                                                                                         Małgorzata Kamińska-Bruszewska