facebook facebook epuap newsletter

XLVII Sesja Rady Gminy Nowosolna


Łódź, dnia 20 marca 2018 r.

Rada Gminy Nowosolna

Rynek Nowosolna 1

92-703 Łódź

RG.0002.47.2018

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2017 roku poz.1875 zew zm.)

zwołuję XLVII sesję Rady Gminy Nowosolna

w dniu 28 marca 2018 roku (środa) o godz. 900

w sali Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie

Plichtów 21, gm. Nowosolna

 

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy Nowosolna

Radosław Mielczarek 

 

PROPONOWANY PORZĄDEK

obrad XLVII sesji Rady Gminy Nowosolna

w dniu 28 marca 2018 roku

I.

 1. Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XLVI sesji Rady Gminy Nowosolna.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja Przewodniczącej o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Wójta o działalności w okresie międzysesyjnym.

II.

Podjęcie uchwał w sprawach:

 • w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowosolna;
 • wyboru przedstawicieli Rady Gminy Nowosolna do komisji stypendialnej w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów;
 • zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Nowosolna za 2017 rok;
 • zmiany budżetu Gminy Nowosolna na rok 2018;
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2018-2025;
 • wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Nowosolna - Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna w ramach partnerstwa z Powiatem Łódzkim Wschodnim - Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi, Gminą Koluszki Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Koluszkach, Gminą Tuszyn Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tuszynie, Gminą Andrespol - Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Andrespolu, Stowarzyszeniem Serc Jezusa i Maryi w Koluszkach, Stowarzyszeniem Inicjatywa Rozsądnych Polaków w Łodzi projektu pn. Centrum Usług Społecznych „Wisienka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - IX Oś Priorytetowa - Włączenie społeczne, Działanie dla Osi IX.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne;
 • udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2018 roku;
 • przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Nowosolna w 2018 roku”;
 • podziału Gminy Nowosolna na okręgi wyborcze;
 • podziału Gminy Nowosolna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

III.

 1. Informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych i wolnych wniosków zgłoszonych na poprzedniej sesji.
 2. Interpelacje - udzielenie odpowiedzi.
 3. Wolne wnioski i zapytania - udzielenie odpowiedzi.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie obrad XLVII sesji.