facebook facebook epuap newsletter

Rada Gminy Nowosolna                                                                                                                                          Łódź, dnia 23  listopada 2021 r.

 

RZG.0002.47.2021.JC

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378 i poz. 1834)

zwołuję XLVII Sesję Rady Gminy Nowosolna
w dniu 30 listopada 2021 roku (wtorek) o godz. 9.30


Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość

(zdalny tryb obradowania)

I.

Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości, stwierdzenie quorum.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Zgłoszenie uwag do protokołów z XXXIX i XL sesji Rady Gminy Nowosolna.
 • Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 • Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Nowosolna o działalności w okresie międzysesyjnym.
 • Informacja Wójta Gminy Nowosolna o działalności w okresie międzysesyjnym.
 • Sprawy różne.
 • Interpelacje i wnioski.

 

Podjęcie uchwał:

 • w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na 2021 rok,
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2021-2025,
 • w sprawie średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2022 rok,
 • w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Nowosolna,
 • w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez NEOS w imieniu Fundacji im. Nikoli Tesli,
 • w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez NEOS w imieniu Fundacji im. Nikoli Tesli,
 • w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nowosolna w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dla części obrębu Grabina,
 • w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nowosolna w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dla części obrębu Moskwa,
 • w sprawie odrzucenia skargi,
 • w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowosolna na lata 2021-2032”,
 • w sprawie zmiany uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Nowosolna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność́ pożytku publicznego na 2022 rok

 III.

 • Zamknięcie obrad XLVII Sesji.

Przewodnicząca

 

Rady Gminy Nowosolna

Małgorzata Kamińska- Bruszewska

 

Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom oraz technicznego przygotowania posiedzenia osoby,

które chciałyby wziąć udział w posiedzeniu Rady w dniu 30.11.2021 r. proszone są o kontakt

z Biurem Obsługi Rady: urzad@gminanowosolna.pl

do dnia 29.11.2021 r. do godz.12:00