facebook facebook epuap newsletter

XLVIII Sesja Rady Gminy Nowosolna


Łódź, dnia 22 maja 2018  r.

Rada Gminy Nowosolna

Rynek Nowosolna 1

92-703 Łódź

 

RG.0002.48.2018

ZAWIADOMIENIE

            Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2017 roku poz.1875 zew zm.):

 

zwołuję XLVIII sesję Rady Gminy Nowosolna

w dniu 29 maja 2018 roku (wtorek) o godz. 900

w sali Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie

Plichtów 21

 

Przewodnicząca

Rady Gminy Nowosolna

Małgorzata Kamińśka - Bruszewska 

 

PROPONOWANY PORZĄDEK

obrad XLVIII sesji Rady Gminy Nowosolna

w dniu 29 maja 2018 roku

I.

1. Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości, stwierdzenie kworum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wręczenie dyplomów potwierdzających przyznanie stypendiów Wójta Gminy Nowosolna za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.

4. Przyjęcie protokołu z obrad XLVII sesji Rady Gminy Nowosolna.

5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

6. Informacja Wójta o działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Informacja Przewodniczącej o działalności w okresie międzysesyjnym.

II.

Podjęcie uchwał w sprawach:

1. zmian w budżecie Gminy Nowosolna na rok 2018;

2. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna”;

3. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Nowosolna.

III.

1. Informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych i wolnych wniosków zgłoszonych na poprzedniej sesji.

2. Interpelacje - udzielenie odpowiedzi.

3. Wolne wnioski i zapytania - udzielenie odpowiedzi.

4. Sprawy różne.

5. Zamknięcie obrad XLVIII sesji.