facebook facebook epuap newsletter

Łódź, dnia 10 września 2019 r.

RG.0012.15.2019.1

RG.0012.15.2019.2

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamiam, że w dniu 17 września 2019 roku (wtorek) o godz. 900

odbędzie się XV posiedzenie (wspólne)
Komisji Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Handlu, Usług i Rolnictwa

oraz

Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego

miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Nowosolna, Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź,

Sala Konferencyjna

 

Proponowany porządek obrad:

 • Ocena realizacji termomodernizacji w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych.
 • Opinia Komisji Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Handlu, Usług i Rolnictwa na temat realizacji wykonania budżetu w I półroczu 2019 roku.
 • Wnioski Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego po objeździe gminnych placówek oświatowych.
 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" w Wiączyniu Dolnym.
 • Projekt zmian finansowania sportu w gminie.
 • Projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2019.
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2019-2025.
 • Wnioski do projektu budżetu na 2020 rok.
 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach na ławników do sądów powszechnych.
 • Symulacja kosztów diet radnych i sołtysów.
 • Gospodarka wodna.
 • Sprawy różne.

 

 

Przwodnicząca 

Rady Gminy Nowosolna

Małgorzata Kamińska - Bruszewska