facebook facebook epuap newsletter

Łódź, dnia 6 listopada 2019 r.

RG.0012.17.2019.1

RG.0012.17.2019.2

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamiam, że w dniu 12 listopada 2019 roku (wtorek) o godz. 900

odbędzie się XVII posiedzenie (wspólne)
Komisji Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Handlu, Usług i Rolnictwa

oraz

Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego

miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Nowosolna, Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź,

Sala Konferencyjna

 

Proponowany porządek obrad:

  • Analiza sprawozdań szkół pod względem struktury organizacji i zatrudnienia
  • Ocena realizacji zadań w stosunku do planu GPCKiE za 3 kwartały 2019 roku.
  • Stan przygotowania jubileuszu 20 - lecia Zespołu Byszewianie i 80- lecia KGW w Byszewach
  • Projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2019
  • Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2019-2025.
  • Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Nowosolna na lata 2017-2020 z lat 2017-2018
  • Zmiany w gospodarce odpadami związane z nowymi podstawami jej funkcjonowania.
  • Projekt programu współpracy Gminy Nowosolna z NGO.
  • Sprawy różne.

 

Przewodnicząca

 

Rady Gminy Nowosolna

Małgorzata Kamińska - Bruszewska