facebook facebook epuap newsletter

 

Łódź, dnia 30 grudnia 2019 r.

RG.0012.20.2019.1

RG.0012.20.2019.2

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamiam, że w dniu 7 stycznia 2020 roku (wtorek) o godz. 900

odbędzie się XX posiedzenie (wspólne)
Komisji Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Handlu, Usług i Rolnictwa

oraz

Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego.

Miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Nowosolna, Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź,

Sala Konferencyjna.

 

Proponowany porządek obrad:

  • Koncepcja obsługi komunikacyjnej Gminy Nowosolna.
  • Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dla których zarządcą jest Wójt Gminy Nowosolna
  • Omówienie ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzą na terenie gminy Nowosolna na 2020 rok”.
  • Omówienie treści obecnie obowiązujących programów: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - propozycje nowych kierunków działań w 2020 roku.
  • Przedstawienie koncepcji dofinansowania sołectw.
  • Projekty Planów pracy komisji i Rady Gminy Nowosolna.
  • Sprawy różne.

Przewodnicząca

Rady Gminy Nowosolna

 

 

Małgorzata Kamińska-Bruszewska