facebook facebook epuap newsletter

Łódź, dnia 4 lutego 2020 r.

RG.0012.21.2020.1

RG.0012.21.2020.2

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamiam, że w dniu 11 lutego 2020 roku (wtorek) o godz. 900

odbędzie się XXI posiedzenie (wspólne)
Komisji Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Handlu, Usług i Rolnictwa

oraz

Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego.

Miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Nowosolna, Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź,

Sala Konferencyjna.

 

Proponowany porządek obrad:

1)      Omówienie sytuacji mieszkań komunalnych będących w zasobach gminy. Zwolnienie pomieszczeń w szkole w Lipinach. Stan aktualny, plan działań.

2)      Rozpatrzenie informacji Wójta na temat realizacji Uchwały w sprawie Planu Gospodarki Nisko emisyjnej - dokonania i plany.

3)      Strategia wójta odnośnie komunikacji wewnętrznej ( w obrębie Urzędu i jednostek organizacyjnych i pomocniczych) i zewnętrznej ( z mieszkańcami, służbami ) w sytuacjach nagłych.

4)      Boisko Kopanka-Kalonka (decyzja w sprawie kończącej się umowy dzierżawy nieruchomości)

5)      Stypendia sportowe dla mieszkańców Gminy, osiągających wysokie wyniki sportowe na poziomie minimum ogólnopolskim,  uzyskane w zawodach sportowych organizowanych przez polskie i międzynarodowe związki sportowe.

6)      Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Nowosolna w 2020 roku".

7)      Poprawa projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowosolna.

8)      Nowe formy wspierania sołectw na terenie Gminy Nowosolna.

9)      Sprawy różne.

Przewodnicząca 

Rady Gminy Nowosolna

Małgorzata Kamińska - Bruszewska