facebook facebook epuap newsletter

Łódź, dnia 05.02. 2020 r.

 

RG.0002.21.2020

 

ZAWIADOMIENIE

 

            Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 i poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815.):

 

zwołuję XXI Sesję Rady Gminy Nowosolna

(sesja nadzwyczajna)
w dniu 11 lutego roku (wtorek) o godz. 830
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nowosolna,
Łódź, ul. Rynek Nowosolna 1

 

Proponowany porządek obrad:

I

  1. Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości, stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

II.

Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. zmian w budżecie Gminy Nowosolna na rok 2020
  2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2020 – 2025,

III. Zamknięcie obrad XXI sesji.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przewodnicząca 

Rady Gminy Nowosolna

Malgorzata Kamińska- Bruszewska