facebook facebook epuap newsletter

Łódź, dnia 18 lutego 2020 r.

 

RG.0002.22.2020

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

( Dz. U. z 2019 r., poz. 506,  poz. 1309,poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815.):

 

zwołuję XXII  Sesję Rady Gminy Nowosolna
w dniu 26 lutego 2020 roku (środa) o godz. 900
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nowosolna,
Łódź, ul. Rynek Nowosolna 1

 

Proponowany porządek obrad:

I.

 • Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości, stwierdzenie quorum.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Zgłoszenie uwag do protokołu z XX i XXI sesji Rady Gminy Nowosolna.
 • Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 • Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Nowosolna o działalności w okresie międzysesyjnym.
 • Informacja Wójta Gminy Nowosolna o działalności w okresie międzysesyjnym.
 • Sprawy różne.
 • Interpelacje i wnioski.

 

Podjęcie uchwał w sprawach:

1)      Zmiany uchwały Nr XXII/132/16 Rady Gminy Nowosolna z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowosolna".

 • Zmiany uchwały w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Nowosolna.
 • Rozpatrzenia skargi na nieetyczne przeprowadzenie weryfikacji przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lipinach na stanowisko nauczyciela świetlicy.
 • Przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Nowosolna w 2020 roku".

 

 

III.

 • Zamknięcie obrad XXII Sesji.

 

 

Przewodnicząca

Rady Gminy Nowosolna

 

 

Małgorzata Kamińska-Bruszewska