facebook facebook epuap newsletter

Łódź, dnia 17 kwietnia 2020 r.

 

RG.0002.24.2020

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z  2019 r. poz. 506, ze zm.) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.)

zwołuję

XXIV Sesję Rady Gminy Nowosolna na dzień 21.04.2020 r o godzinie 18.00.

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)

 

Przewodniczący Rady będzie prowadził sesję z Urzędu Gminy Nowosolna,

Łódź, ul. Rynek Nowosolna 1

 

Proponujemy następujący porządek obrad:

I.

  1. Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości, stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

II.

  1. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Nowosolna za 2019 rok,
  • zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2020,
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2020-2025

III. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodnicząca

Rady Gminy Nowosolna

Małgorzata Kamińska-Bruszewska