facebook facebook epuap newsletter

Łódź, dnia 14 lipca 2020 r.

 

RG.0002.26.2020

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

( Dz. U. z 2020 r., poz.713.):

 

zwołuję XXVI  Sesję Rady Gminy Nowosolna
w dniu 22 lipca 2020 roku (środa) o godz. 1100

w Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Skoszewach

Stare Skoszewy 19, 92-701 Stare Skoszewy

Proponowany porządek obrad:

I.

 • Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości, stwierdzenie quorum.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Zgłoszenie uwag do protokołu z XXV sesji Rady Gminy Nowosolna.
 • Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 • Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Nowosolna o działalności w okresie międzysesyjnym.
 • Informacja Wójta Gminy Nowosolna o działalności w okresie międzysesyjnym.
 • Sprawy różne.
 • Interpelacje i wnioski.

 

Podjęcie uchwał w sprawach:

 • Określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 • Trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków  Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Nowosolna oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 • Przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Prokuratora Rejonowego Łódź - Widzew na uchwałę Nr VII/28/11 Rady Gminy Nowosolna z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Nowosolna oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania oraz udzielenie odpowiedzi na skargę.
 • Zmian do budżetu Gminy Nowosolna na 2020 rok.
 • Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2020-2025.

 

III.

 • Zamknięcie obrad XXVI Sesji.

Przewodnicząca

Rady Gminy Nowosolna

Małgorzata Kamińska Bruszewska