facebook facebook epuap newsletter

Łódź, dnia 18.11 2020 r.

 

RG.0002.30.2020

ZAWIADOMIENIE 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

( Dz. U. z 2020 r., poz.713.): 

zwołuję XXX  Sesję Rady Gminy Nowosolna
w dniu 25 listopada 2020 roku (środa) o godz. 900
 

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość

(zdalny tryb obradowania)

 

Proponowany porządek obrad:

I.

 • Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości, stwierdzenie quorum.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Zgłoszenie uwag do protokołu z XXVIII i XXIX sesji Rady Gminy Nowosolna.
 • Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 • Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Nowosolna o działalności w okresie międzysesyjnym.
 • Informacja Wójta Gminy Nowosolna o działalności w okresie międzysesyjnym.
 • Raport z realizacji Programu ochrony środowiska dla Gminy Nowosolna za lata 2018-2019.
 • Sprawy różne.
 • Interpelacje i wnioski.

 

Podjęcie uchwał w sprawach:

 

 1. Określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi  opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
 1. Trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Nowosolna oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 2. Zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych - na działkach ewidencyjnych o numerach 14/18 oraz 20/49 położonych w miejscowości i obrębie ew. Lipiny.
 3. Zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych - na działkach ewidencyjnych o numerach 14/19 oraz 20/47 położonych w miejscowości i obrębie ew. Lipiny.
 4. Zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych - na działkach ewidencyjnych o numerach 14/20 oraz 20/45 położonych w miejscowości i obrębie ew. Lipiny.
 5. Zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych - na działkach ewidencyjnych o numerach 14/16 oraz 14/17 położonych w miejscowości i obrębie ew. Lipiny.
 6. Zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych - na działkach ewidencyjnych o numerach 117/3, 117/4 oraz 118/14 położonych w miejscowości i obrębie ew. Kalonka.
 7. Zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych - na działkach ewidencyjnych o numerach 79, 92/9, 93/8 oraz 94/1 położonych w miejscowości i obrębie ew. Kalonka.
 8. Zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych - na działkach ewidencyjnych o numerach 171/9 oraz 171/10 położonych w miejscowości wódka, obrębie ew. Kopanka.
 9. Zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych - na działkach ewidencyjnych o numerach 40/60, 40/63, 40/72 oraz 42/13 położonych w miejscowości i obrębie ew. Grabina.
 10. Zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych - na działkach ewidencyjnych o numerach 92/10, 93/9 oraz 94/4 położonych w miejscowości i obrębie ew. Kalonka.
 11. Zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych - na działkach ewidencyjnych o numerach 1/40, 1/41, 1/42, 1/43, 1/44, 1/45, 1/46, 1/47, 1/48, 1/49, 1/50, 1,51, 1/52, 1/53, 1/72, 2,23, 2/32, 2/33, 2/34 oraz 2/35 położonych w miejscowości i obrębie ew. Grabina.
 12. Zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych - na działkach ewidencyjnych o numerach 299/1, 302/3, 303/10, 303/12, 303/14, 305/3, 306/9 i 308/8 położonych w miejscowości Teolin, obrębie ew. Lipiny, a także 31/4, 37/2, 39/2, 42/2, oraz 43/27 położonych w miejscowości i obrębie ew. Natolin.
 13. Zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych - na działkach ewidencyjnych o numerach 150, 153 oraz 155 położonych w miejscowości i obrębie ew. Boginia.
 14. Zmian projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  na terenie Gminy Nowosolna”
 15. Zmian w budżecie Gminy Nowosolna na rok 2020.
 16. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2019-2025.
 17. Średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2021 rok.
 18. Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowosolna.
 19. Rocznego Programu współpracy Gminy Nowosolna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.

 

III.

 • Zamknięcie obrad XXX Sesji.

Przewodnicząca 

Rady Gminy Nowosolna

 

Małgorzata Kamińska - Bruszewska

 

 

UWAGA!

Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom oraz technicznego przygotowania posiedzenia osoby, które chciałby wziąć udział w sesji RGN w dniu 25.11.2020 r. proszone są o kontakt z 

z Biurem Obsługi Rady: urzad@gminanowosolna.pl

do 24.11.2020 r. do godz.12:00