facebook facebook epuap newsletter

 

Rada Gminy Nowosolna                                                                                                                                                              Łódź, dnia 21 maja 2021 r.

 

RZG.0002.39.2021.JC

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378)

zwołuję XXXIX Sesję Rady Gminy Nowosolna
w dniu 31 maja 2021 roku (poniedziałek) o godz. 930


Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość

(zdalny tryb obradowania)

I.

Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości, stwierdzenie quorum.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Zgłoszenie uwag do protokołu z XXXIV, XXXV i XXXVI sesji Rady Gminy Nowosolna.
 • Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 • Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Nowosolna o działalności w okresie międzysesyjnym.
 • Informacja Wójta Gminy Nowosolna o działalności w okresie międzysesyjnym.
 • Sprawy różne.
 • Interpelacje i wnioski.
 • Raport o stanie Gminy Nowosolna za 2020 rok.

 

Podjęcie uchwał:

 • w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na 2021 rok,
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2021-2025,

III.

 • Zamknięcie obrad XXXIX Sesji.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Małgorzta Kamińska-Bruszewska

Uwaga!

Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom oraz technicznego przygotowania posiedzenia osoby, które chciałby wziąć udział w sesji RGN w dniu 31.05.2021 r. proszone są o kontakt z 

 Biurem Obsługi Rady: obsluga_rady@gminanowosolna.pl

do 28.05.2021 r. do godz.12:00