facebook facebook epuap newsletter

Rada Gminy Nowosolna

Łódź, dnia 11 maja 2021 r.

 

RZG.0002.38.2021.JC

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713.)

zwołuję

XXXVIII Sesję Rady Gminy Nowosolna na dzień 12.05.2021 r (środa)

o godzinie 9.30.

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość

(zdalny tryb obradowania)

 

I.

Proponujemy następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości, stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

II.

Podjęcie uchwał w sprawie:

  • zmian w budżecie Gminy Nowosolna na rok 2021,
  • zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Nowosolna na lata 2021-2025

III. Zamknięcie obrad XXXVIII sesji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Nowosolna

Malgorzata Kamińska Bruszewska

Uwaga!

Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom oraz technicznego przygotowania posiedzenia osoby, które chciałby wziąć udział w sesji RGN w dniu 12.05.2021 r. proszone są o kontakt z 

 Biurem Obsługi Rady: obsluga_rady@gminanowosolna.pl

do 11.05.2021 r. do godz.16:00