facebook facebook epuap newsletter

 

Zarządzenie Nr 0050.1.107.2019
Wójta Gminy Nowosolna

z dnia 16 października 2019 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowosolna przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1696) oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204, poz. 2348 oraz z 2019 r., poz. 270, poz. 492, poz. 801, poz. 1309, poz. 1589, poz. 1716) zarządza się, co następuje:

  • 1. Ogłasza się wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowosolna, określonej
    w załączniku do niniejszego zarządzenia, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.
  • 2. 1. Wykaz, o którym mowa w § 1, wywiesza się na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Nowosolna, Łódź, ul. Rynek Nowosolna 1, w dniach od 23 października 2019 r. do 12 listopada 2019 r., a także zamieszcza się na stronach internetowych Urzędu: https://nowosolna.bip.net.pl oraz http://gminanowosolna.pl.
  1. Informacje o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie
    w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat łódzki wschodni.
  • 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Nowosolna.
  • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Wójt GminyNowooslna

Piotr Szcześniak

 

Zał. do Zarządzenia nr 0050.1.107.2019.pdf (560 KB)

 

załacznik do zarzadzenia.jpg (485 KB)