facebook facebook epuap newsletter

Zarządzenie Wójta Gminy Nowosolna w sprawie konsultacji projektu uchwały rocznego programu współpracy Gminy Nowosolna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.

 

Termin rozpoczęcia konsultacji wyznacza się na dzień 29 września 2021r., natomiast termin zakończenia konsultacji na dzień 12 października 2021 r.

 

Zarządzenie Nr 0050.1.53.2021
Wójta Gminy Nowosolna

z dnia 22 września 2021 r.

w sprawie konsultacji projektu uchwały rocznego programu współpracy Gminy Nowosolna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1057, oraz z 2021 r. poz. 1038, poz. 1243, poz. 1535) oraz na podstawie uchwały Nr XXII/130/16 Rady Gminy Nowosolna z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej zarządza się, co następuje:

  • 1. Przeprowadza się konsultacje projektu uchwały rocznego programu współpracy Gminy Nowosolna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok. Termin rozpoczęcia konsultacji wyznacza się na dzień 29 września 2021r., natomiast termin zakończenia konsultacji na dzień 12 października 2021 r.
  • 2. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi na rzecz Gminy Nowosolna w zakresie zadań publicznych realizowanych w 2022 roku, stanowiący załącznik nr. 1 do niniejszego zarządzenia.
  • 3. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi na terenie Gminy Nowosolna.
  • 4. Organizacje pozarządowe i inne podmioty mogą zgłaszać w wyznaczonym terminie swoje uwagi i opinie na temat konsultowanego projektu programu pisemnie w wersji papierowej. Opinia powinna zawierać wszystkie elementy określone we wzorze formularza. Wzór formularza zgłoszenia opinii stanowi załącznik nr. 2 do niniejszego zarządzenia.
  • 5. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
  • 6. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę organizacji pozarządowych i innych podmiotów biorących w nich udział, jeżeli zostały przeprowadzone zgodnie z niniejszym zarządzeniem.
  • 7. Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się protokół.
  • 8. Informację o wynikach konsultacji podaje się niezwłocznie po jej sporządzeniu do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowosolna, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowosolna oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowosolna.
  • 9. Wyniki konsultacji są opiniodawcze dla organów Gminy Nowosolna.
  • 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 Materiały do pobrania: Treśc zarządzenia, projekt uchwały oraz Formularz zgłaszania uwag : https://nowosolna.bip.net.pl/?a=7210