facebook facebook epuap newsletter

Łódź, dnia 19 lutego 2019 r.

RG.0012.3.2019.1

RG.0012.3.2019.2

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamiam, że w dniu 26 lutego 2019 roku (wtorek) o godz. 900

odbędzie się posiedzenie V (wspólne)
Komisji Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Handlu, Usług i Rolnictwa

oraz

Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego

miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Nowosolna, Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź,

Sala Konferencyjna

 

Proponowany porządek obrad:

 • Spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Nowosolna w sprawie złożonego pisma.
 • Ocena funkcjonowania funduszu sołeckiego w 2018 roku.
 • Omówienie sytuacji mieszkań komunalnych będących w zasobach Gminy Nowosolna.
 • Informacja Wójta na temat możliwości i zamiarów dotyczących włączenia Gminy Nowosolna w pilotażowy program termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych w ramach ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów.
 • Informacja organu wykonawczego na temat realizacji działań promocyjnych za 2018 rok oraz informacja na temat programu działań promocyjnych i informacyjno-komunikacyjnych na 2019 rok.
 • Informacja Wójta na temat analizy potrzeb mieszkańców zgłoszonych odnośnie przekształceń gruntów i zmian w planach zagospodarowania przestrzennego.
 • Projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2019.
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2019-2025.
 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Nowosolna w 2019 roku”.
 • Projekt uchwały w sprawie określenia terminu wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej na nową kadencję w sołectwie Kalonka.
 • Sprawy różne.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Przewodnicząca Rady

Gminy Nowosolna

Małgorzata Kamińska - Bruszewska