facebook facebook epuap newsletter

Łódź, dnia 22 maja 2019 r.

 

RG.0002.9.2019

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.):

zwołuję IX Sesję Rady Gminy Nowosolna
w dniu 29 maja
  2019 roku (środa) o godz. 900
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nowosolna,
Łódź, ul. Rynek Nowosolna 1

Proponowany porządek obrad:

I.

 • Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości, stwierdzenie quorum.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 • Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Nowosolna o działalności w okresie międzysesyjnym.
 • Informacja Wójta Gminy Nowosolna o działalności w okresie międzysesyjnym.
 • Raport o stanie Gminy Nowosolna za 2018 rok.

II.

Podjęcie uchwał:

 • w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2019.
 • w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2019.
 • w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 • w sprawie opłaty targowej.
 • w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów.
 • w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów.
 • w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nowosolna w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dla części obszaru obrębu Lipiny.
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dla części obszaru miejscowości Ksawerów, obręb Lipiny.
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dla części obszaru miejscowości Kalonka, obręb Kalonka.
 • w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dąbrowa.

 

III.                                                                                               

 • Zgłaszanie interpelacji i wniosków.
 • Sprawy różne.
 • Zamknięcie obrad IX Sesji.

Przewodnicząca

Rady Gminy Nowosolna

Małgorzata Kamińska Bruszewska