facebook facebook epuap newsletter

Łódź, dnia 30.04.2020 r.

RG.0012.24.2019.1

RG.0012.23.2019.2

 

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 5 maja 2020 roku (wtorek) o godz. 900

odbędzie się posiedzenie (wspólne)
Komisji Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Handlu, Usług i Rolnictwa

oraz

Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego.

Komisja będzie miała charakter posiedzenia zdalnego przeprowadzonego online.

Proponowany porządek obrad:

  1. Praca szkół i przedszkoli gminnych w czasie pandemii: realizacja programu, przygotowanie do egzaminów końcowych, przygotowanie do otwarcia przedszkoli.
  2. Zatwierdzenie zarządzenia Wójta Gminy Nowosolna w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad ochrony przed koronawirusa SARS-CoV-2 w Urzędzie Gminy Nowosolna i na terenie Gminy Nowosolna.
  3. Ochrona zdrowia mieszkańców w sytuacji pandemicznej. Kontrola zachowań w przestrzeni publicznej, monitoring ognisk zarażenia koronawirusem.
  4. Zaopatrzenie gminy w wodę i zabezpieczenia p. poż podczas panującej i nadal przewidywanej suszy. Ciśnienie i jakość wody pitnej, zasady wykorzystania wody do celów gospodarczych, hydranty - ich ilość sprawność i oznakowanie.
  5. Susza i związane z nią odszkodowania dla rolników i innych działalności nią dotkniętych.
  6. Projekt uchwały w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli - omówienie projektu oraz przedstawienie uwag wniesionych przez związki zawodowe.
  7. Petycja "Stop zagrożeniu zdrowia i życia" autorstwa Koalicji Polska Wolna od 5 G - prezentacja stanowiska organizacji oraz jej oczekiwań wobec działań Rady Gminy w tym zakresie.
  8. Sprawy różne.

 

Przewodnicząca

Rady Gminy Nowosolna

Małgorzata Kamińska -Bruszewska