facebook facebook epuap newsletter

Łódź, dnia 9 lutego 2021 r.

RZG.0012.38.2021.1.JC

RZG.0012.38.2021.2.JC

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamiam, że w dniu 16 lutego 2021 roku (wtorek)

o godz. 1100

odbędzie się posiedzenie (wspólne)
Komisji Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Handlu, Usług i Rolnictwa

Oraz

Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego.

 

Komisja będzie miała charakter posiedzenia zdalnego przeprowadzonego w trybie online.

 

Proponowany porządek obrad:

 • Plany działań GPCKiE w perspektywie 2021 roku oraz harmonogram imprez gminnych, kulturalnych i sportowych.
 • Sprawozdanie z działalności GPCKiE oraz podległych mu świetlic za 2020 rok.
 • Omówienie arkuszy organizacyjnych szkół prowadzonych przez gminę Nowosolna.
 • Ocena i wybór projektów koncepcji rozbudowy świetlicy środowiskowej w Byszewach.
 • Przedstawienie propozycji przebiegu obwodnicy Brzezin.
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenie zgody na nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej, jako działka ew. nr 100/1, obręb ew. Borchówka.
 • Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze stanowiącej własność Gminy Nowosolna oznaczonej, jako działki ew. nr 21/6 i nr 23/19, obręb ew. Natolin.
 • Projekt uchwały w sprawie zmian projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowosolna.
 • Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na 2021 rok.
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2021-2025.

 

 • Projekt uchwały w sprawie w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Nowosolna za 2020 rok.
 • Sprawy różne.

Przewodnicząca

Rady Gminy Nowosolna

 

 

Małgorzata Kamińska-Bruszewska

 

UWAGA! 

Z uwagi na prośbę jednego z dyrektorów szkół może nastapić zmiana w porządku obrad. Pkt 3 zostanie przesunięty jako pkt 1. Reszta porządku obrad bez zmian.  

 

Uwaga:

Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom oraz technicznego przygotowania posiedzenia osoby, które chciałby wziąć udział w komisji RGN w dniu 16.02.2021 r. proszone są o kontakt z 

z Biurem Obsługi Rady: urzad@gminanowosolna.pl

do 15.02.2021 r. do godz.12:00