facebook facebook epuap newsletter

ZAWIADOMIENIE

 

  Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2016 roku poz.446 ze zm.)

 

zwołuję XLI sesję Rady Gminy Nowosolna
w dniu 21 listopada 2017 roku ( wtorek ) o
godz. 1100
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nowosolna

Łódź, ul. Rynek Nowosolna 1

Przewodnicząca 

Rady Gminy Nowosolna 

/-/ Małgorzata Kamińska- Bruszewska

 

  

PROPONOWANY PORZĄDEK

obrad XLI sesji Rady Gminy Nowosolna
w dniu 21 listopada 2017 roku

 

  1. Otwarcie sesji, powitanie radnych, stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2017.
  4. Zamknięcie obrad sesji.