facebook facebook epuap newsletter

 

Rada Gminy Nowosolna                                                                                                                        Łódź, dnia 21 czerwca 2022 r. 

RZG.0002.56.2022.

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i1079.): 

zwołuję LVI  Sesję Rady Gminy Nowosolna
w dniu 29 czerwca 2022 roku (środa) o godz. 9.00

miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Nowosolna, Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź,

Sala Konferencyjna

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zgłoszenie uwag do protokołu z LV sesji Rady Gminy Nowosolna.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Nowosolna o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Wójta Gminy Nowosolna o działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawy różne.
 8. Zgłaszanie interpelacji i wniosków.
 9. Debata nad Raportem o stanie Gminy Nowosolna za 2021 rok.

II 

 1. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nowosolna wotum zaufania.
 2. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowosolna za rok 2021 oraz sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za rok 2021:

a) odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta                Gminy Nowosolna sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok,

b) przedstawienie Uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Nowosolna za 2021 rok,

c) odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady          Gminy Nowosolna o udzielenie  absolutorium Wójtowi Gminy Nowosolna za 2021 rok.

       3. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowosolna za 2021 rok.

       4. Projekt  uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za rok 2021.

       5. Projekt uchwały w sprawie udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Nowosolna z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

       6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/359/22 Rady Gminy Nowosolna z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmian do               budżetu Gminy Nowosolna na rok 2022.

       7.Projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2022.

       8.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2022-2025.

       9. Projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2022.

     10. Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej

     11. Projekt uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa,                 

          określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

     12. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Nowosolna.

 III

1) Zamknięcie obrad LVI Sesji.

 

Przewodnicząca 

Rady Gminy Nowosolna

Małgorzata Kamińska - Bruszewska